Chaiscreen_eng 

COMPANY

CONTACT US


Chaiscreen Machinery Supply

บริษัท ชัยสกรีน แมชชีนเนอรี่ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส เป็นองค์การที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์แพ็ด เครื่องพิมพ์สกรีน และอุปกรณ์ประกอบการพิมพ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการส่ง เสริมการพัฒนาคุณภาพงานพิมพ์ด้วยระบบพิมพ์แพ็ดที่ทันสมัย เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ ลูกค้าด้วยการให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้าเกี่ยวกับงานพิมพ์แพ็ดและงานพิมพ์สกรีน เพื่อให้ตรง กับความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ ภายใต้การทำงานตามระบบมาตรฐาน ISO9001 version 200026/17 Moo 3,Lamlukka Rd.,
Ladsawai, Lamlukka District,
Patumthanee 12150 Thailand
Tel: 02-994-5199
02 533-2533 Ext 201,222,136
Fax: 02 533-2537, 02 994-5182
E-mail: chaiscreenservice@gmail.com
E-mail: chaiscreenth@cbg.in.th
บริษัท ชัยสกรีน แมชชีนเนอรี่ จำกัด

บริษัท ชัยสกรีน แมชชีนเนอรี่ จำกัด ได้รับรางวัลที่เป็นเกียรติประวัติและความภูมิใจ เพื่อเพิ่มความเชื่อ มั่นให้แก่ตัวสินค้า ผลิตภัณฑ์และการบริการ ที่ใส่ใจต่อสภาวะด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล

• ระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001

• รางวัลการจัดการโรคเอดส์ในสถานประกอบการ ASOT ระดับแพลตทินั่ม

• รางวัลชมเชย สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 4

• รางวัลด้านรางวัล Zero Accident ระดับทองแดง

บริษัท ชัยสกรีน แมชชีนเนอรี่ จำกัด

บริษัทมุ่งมั่นการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ สูงสุด ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่า “เป็นผู้นำในการจำหน่ายเครื่องพิมพ์สกรีน แพ็ด โดมมิ่ง และ อุปกรณ์ในการพิมพ์ที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่ประทับ ใจให้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”


วิสัยทัศน์
1.) สร้างความเป็นผู้นำการจำหน่ายเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ประกอบการพิมพ์ , สินค้าสิ้นเปลือง ในราคาประหยัดและเหมาะสม
2.) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงานพิมพ์ระบบแพ็ด
3.) ตอบสนองความต้องการในการให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์การพิมพ์ระบบแพ็ด
4.) พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
5.) มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

ค่านิยม
ถูกต้อง ถูกใจ ถูกเวลา ถูกหลัก